Prawa autorskie

Kopiowanie bądź rozpowszechnianie stron internetowych tego serwisu lub jakiejkolwiek ich części, bez upoważnienia, może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

© 2000- 2018 Witraże sc. All rights reserved.

 

Cała zawartość serwisu internetowego dostępnego z domen: WITRAZE.info, WITRAZ.com oraz WITRAZESC.com.pl jest własnością spółki cywilnej Witraże sc- Tomasz Bieliński, Paweł Przyrowski, Tomasz Tuszko, o ile nie zaznaczono inaczej.
Wszystkie zawarte na stronach materiały, artykuły, zdjęcia nie mogą być wykorzystane bez zgody autora i podania źródła ich pochodzenia (w przypadku chęci udostępnienia naszych materiałów prosimy o kontakt). Reprodukowanie, odtwarzanie lub modyfikacja materiałów zawartych w serwisie jest zabroniona. Żadna część niniejszej Strony, zarówno w całości jak i we fragmentach, nie może być reprodukowana ani przetwarzana w jakikolwiek sposób elektroniczny, fotograficzny, mechaniczny i inny oraz nie może być przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych (nie dotyczy danych adresowych) bez zgody spółki cywilnej Witraże.

 

Witraże sc- Tomasz Bieliński, Paweł Przyrowski, Tomasz Tuszko nie gwarantują, że zawarte na niniejszych stronach informacje są prawdziwe, wynikłe nieścisłości spowodowane są brakiem informacji. Każda osoba oglądająca niniejsze strony musi być świadoma, że zawarte na nich informacje mogą być niekompletne, mogą zawierać błędy lub być nieaktualne. Przed podjęciem jakichkolwiek dzialań na podstawie informacji zawartych na niniejszych stronach, należy najpierw je zweryfikować kontaktując się z Witraże sc - Tomasz Bieliński, Paweł Przyrowski, Tomasz Tuszko.
Witraże sc - Tomasz Bieliński, Paweł Przyrowski, Tomasz Tuszko nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne lub cywilne mogące wyniknąć z posłużenia się jakąkolwiek informacją zawartą na niniejszych stronach.

 

Materiały oraz informacje zawarte na niniejszych stronach są przedstawione na zasadzie "tak jak są", bez jakiejkolwiek gwarancji żadnego rodzaju, zarówno bezpośrednio wyrażonej jak i domniemanej, włączając w to bez żadnych ograniczeń jakąkolwiek gwarancję prawidłowości informacji oraz jakości usług lub produktów otrzymanych za pośrednictwem lub w związku z wykorzystaniem tych stron. Nie zapewnia się również żadnej domniemanej gwarancji przydatności produktów do sprzedaży lub ich przydatności do jakiegokolwiek innego celu.

 

Jakakolwiek korespondencja przesłana pod adres zawarty na niniejszych stronach za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest przesyłana jako korespondencja nie mająca w żadnym przypadku charakteru prywatnego lub poufnego, a autor stron nie jest zobowiązany do powstrzymania się od odtwarzania, publikacji lub jakiekolwiek innego działania w wykorzystaniu otrzymanej tą drogą korespondencji w jakimkolwiek celu. Witraże sc- Tomasz Bieliński, Paweł Przyrowski, Tomasz Tuszko mają zapewnioną pełną swobodę w wykorzystaniu zawartości jakiejkolwiek korespondencji otrzymanej drogą elektroniczną, włączając w to wykorzystywanie prezentowanych pomysłów lub koncepcji, metod oraz wiedzy w tej korespondencji zawartej w jakimkolwiek celu, także w celu rozwoju niniejszych stron.

 

Niniejsza strona może zawierać odnośniki (linki) do innych stron w Internecie, które nie są administrowane przez Witraże sc- Tomasz Bieliński, Paweł Przyrowski, Tomasz Tuszko. W takim przypadku Witraże sc- Tomasz Bieliński, Paweł Przyrowski, Tomasz Tuszko nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zawartość lub dostępność tych stron.

 

Witraże sc- Tomasz Bieliński, Paweł Przyrowski, Tomasz Tuszko rezerwują sobie prawo do zmian powyższych zastrzeżeń oraz wyłączeń od odpowiedzialności w każdym dowolnie wybranym terminie zgodnie z prawem autorskim obowiązującym na terenie Polski.

Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631

Serwis internetowy Witraże s.c jest wynikiem zespołowej pracy:
Teresa Tuszko - grafika
Tomasz Bieliński - koncepcja ogólna & kodowanie
Zespół Witraże s.c. - treść i mat. fotograficzne