Okno 14 - obraz 3 - Zielona góra - Symbol Nowego Stworzenia

Witraż przedstawia zieloną górę, która jest symbolem nowego Stworzenia zapowiedzianego w wizjach Proroka Ezechiela: "Ten spustoszony kraj stał się jak Ogród Eden." (Ez 36-35). W dole obu witraży widzimy zwierzęta żyjące w odzyskanej harmonii. "Wilk i baranek paść się będą razem - lew też będzie jadał słomę jak wół - a wąż będzie miał proch ziemi za pokarm. Zła czynić nie będą, ani zgubnie działać po całej mej świętej ziemi" - mówi Jahwe". (Iz 65-25). Na obu obrazach zieloną górę opasują niebiesko białe, złote korowody świętych i aniołów biegnących w radosnym, tanecznym pochodzie na spotkanie Trójcą Świętą i na biesiadę przygotowaną na stole unoszonym przez aniołów. Uważny widz zostanie porwany dynamicznym tańcem wyrażającym radość i odnajdzie postać Matki Bożej witającej biegnących. "Albowiem oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię ... będzie radość i wesele na zawsze z tego, co Ja stworzę - bo oto Ja uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu radość. Rozweselę się z Jerozolimy i rozraduję się z jej ludu. Już się nie usłyszy w niej odgłosów płaczu ni krzyku narzekania". (Iz 65-17,19).